| งานวิชาการ | งานพัสดุ | งานธุรการ | งานวิจัย | งานบุคคล | งานอาคารสถานที่ | งานคอมพิวเตอร์
| สถานที่ปรึกษาการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม | ภาพ |สื่อสิ่งพิมพ์
 
งานบุคคล
    Facebook คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  Faculty of Architecture : Naresuan University
Thapho, Maung, Pitsanulok, 65000
Tel. +66 5596 2450 Fax. +66 5596 2554
E-mail : kasorn_puy@hotmail.com , arch_webmaster@nu.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.nu.ac.th